OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022

„Podejmowanie działalności gospodarczej”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202

1) Termin składania wniosków:

 • od 3 stycznia 2022 r.  do 18 stycznia 2022 r.

2) Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim.

Wniosek należy składać w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z dwoma kompletami załączników oraz wniosek, biznesplan i tabele pomocnicze w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.

Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie wkładać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty stron z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”.  Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

3) Forma wsparcia

 • premia w wysokości 80 000,00 zł

4) Zakres tematyczny operacji

 • podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm. – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja )

Zakres ten realizuje cele oraz wskaźniki Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR):

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki
 • przedsięwzięcie nr 1.1 Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy
 • wskaźnik produktu 1.1.1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
 • wskaźnik rezultatu 1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy

5) Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6) Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z lokalnymi kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 34,78% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 16 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Wzory kart ocen                                                                                                 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7) Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 • oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy)

Premia na podjęcie działalności gospodarczej jest pomocą de minimis, dlatego wszyscy wnioskodawcy powinni załączyć załącznik „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

8) Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 287 285,05 EUR co według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR wynosi 1 149 140,20 PLN

9) Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

11) Dokumenty dotyczące naboru

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) excel
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) pdf

2.  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z

3. Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z) pdf
Biznesplan (wersja 4z) doc

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)

4. Klauzule RODO – otwórz

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Załącznik nr 1 Biznesplan
Załącznik nr 2 Wykaz działek
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

7. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z pdf)

Wniosek o płatność wersja 4z excel

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

9. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

12) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

13) Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej – otwórz

2. Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej –  otwórz

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – otwórz

 

Data publikacji: 13.12.2021 r.