OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2023

„Podejmowanie działalności gospodarczej” 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Termin składania wniosków:

 • od  04.04.2023 r. do  20.04.2023 r.

2) Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w Radzyniu Podlaskim.

Wniosek należy składać w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z dwoma kompletami załączników oraz wniosek, biznesplan i tabele pomocnicze w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna wniosku powinna być tożsama z wersją papierową wniosku.

Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie wkładać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty stron z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”.  Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

3) Forma wsparcia

 • premia w wysokości 80 000,00

4) Zakres tematyczny operacji

 • podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 poz. 664 z póź. zm. – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja )

Zakres ten realizuje cele Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR):

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki
 • przedsięwzięcie nr 1.1 Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

5) Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji ze Strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6) Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z lokalnymi kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 34,78% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 16 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Wzory kart ocen                                                                                                 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7) Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 • oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy)

Premia na podjęcie działalności gospodarczej jest pomocą de minimis, dlatego wszyscy wnioskodawcy powinni załączyć załącznik „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

8) Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 48 823,52 EUR co stanowi (po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 zł) 195 294,08 PLN

9) Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Strategia Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w perspektywie finansowej 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

11) Dokumenty dotyczące naboru

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  – wersja 5z –otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – wersja 5z – otwórz

    2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy pdf (wersja 5z) – otwórz
 • Informacja dla nabywcy następcy pdf (wersja 5z) – otwórz

    3.  Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (pdf) – otwórz
 • Biznesplan (docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – otwórz

4. Klauzule RODO – otwórz

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

6. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – otwórz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznes Plan P umowa 6z  (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznes Plan P umowa 6z (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 6z (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych umowa 6z (docx) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (xls) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (docx) –  otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej  małżeńskiej rozdzielności małżeńskiej (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej  małżeńskiej rozdzielności małżeńskiej (docx) –  otwórz
 • RODO umowa 6z (pdf) – otwórz
 • RODO umowa 6z (docx) – otwórz

 7. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie Beneficjenta (pdf)- otwórz

8.  Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (xlsx) – otwórz
 • Instrukcja do wniosku o płatność (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (xlsx)) – otwórz
 • Informacja pomocnicza do sprawozdania z  Biznesplanu (pdf) – otwórz

9. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz  

12) Dokumenty dotyczące procedury oceny i wyboru operacji

     1. Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej – otwórz

2. Uszczegółowienie opisu kryteriów do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnym dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej –  otwórz

 

Data publikacji 17.03.2023 r.