Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

                Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin składania wniosków:

 • od 14.11.2016 r. do 28.11.2016 r. do godziny 15.00

2. Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim.

Należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”.  Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Forma wsparcia

 • premia w wysokości 80 000,00

Zakres tematyczny operacji

 • podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja )

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki
 • przedsięwzięcie nr 1.1 Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

 5. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6. Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 34,78% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 16 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej lgdzapiecek.pl
  w zakładce O nas ->Dokumenty LGD

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7. Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 • dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej ( jeżeli dotyczy)

8. Limit dostępnych środków

 • limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa
o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2016
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)
3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf)
Biznesplan (.docx)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf)
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf)
Wniosek o płatność (.excel)
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

7) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
8) Planowane do osiągnięcia wskaźniki

9) Informacje dodatkowe do Karty oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działań Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej