O nas

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;
    promocję obszarów wiejskich położonych w gminach: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń, w szczególności jego walorów
  • kulturowych, przyrodniczych, turystycznych, społecznych i gospodarczych;
  • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR.

Status prawny: Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

  • ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427),
  • rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005),
  • ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
  • oraz niniejszego Statutu.

Z inicjatywą powstania LGD „Zapiecek” wyszli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych (wspierani przez władze i pracowników Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim). Pomysł utworzenia Stowarzyszenia spotkał się z dużym poparciem ze strony Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, który zmobilizował władze powiatu w Radzyniu Podlaskim do zorganizowania spotkania, na którym poruszono temat powołania lokalnej grupy działania.

Zamiar utworzenia LGD spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony przedstawicieli samorządów gminnych i organizacji pozarządowych. Po zrealizowaniu kilku wewnętrznych spotkań we wrześniu 2007 roku ostatecznie zdecydowano o utworzeniu partnerstwa na obszarze 7 gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan –Majorat, Wohyń, obecnie wchodzących w skład Stowarzyszenia „Zapiecek”.

W procesie budowania partnerstwa 7 gmin „Zapiecka” przyjęło równoległą realizację dwóch głównych kierunków działań tj. opracowania lokalnej strategii rozwoju i tworzenie partnerstwa w formie stowarzyszenia na mocy przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejnym krokiem było przedstawienie odpowiednich uchwał przez zainteresowane organizacje i samorządy oraz wyznaczenie terminu zebrania założycielskiego. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” odbyło się 21 grudnia 2007 r. w Radzyniu Podlaskim. Wzięło w nim udział 21 osób. Następnie przygotowano Statut Stowarzyszenia i w dniu 14 maja 2008 r. zarejestrowano LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 14 maja 2008 roku, KRS nr 0000305660.