KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

  • zmniejszenia wartości wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwaTabela nr 20. Formularz: Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR
  • przeniesienia środków finansowych w kwocie 23 259,01 euro z Celu szczegółowego 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki  z Przedsięwzięcie 1.2 Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości pozarolniczej do Celu szczegółowego 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD do Przedsięwzięcia 2.1 Rozwój  kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD – Tabela nr 27. Plan działania
  • aktualizacji budżetu w Celu szczegółowym 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki oraz  Celu szczegółowym 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD  – Tabela nr 24. Powiązanie budżetu z celami

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 r. na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl bądź też w biurze LGD „Zapiecek”.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 r. znajdą Państwo poniżej:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020