KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia zmian w Planie komunikacji -Tabela nr 30. Plan komunikacji w części szczegółowej
  • zwiększenia wartości wskaźnika produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dotyczący Przedsięwzięcia 2.1 Rozwój  kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD – Tabela nr 20. Formularz: Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR
  • przeniesienia środków finansowych – Tabela nr 27. Plan działania

Prosimy o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 10 lipca 2023 r. na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl bądź też w biurze LGD „Zapiecek”.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 r. znajdą Państwo poniżej:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020