Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

  • zwiększenia budżetu przeznaczonego na realizację projektów współpracy (działanie 19.3) do łącznej kwoty wynoszącej 265 900,00 euro
  • dostosowania wskaźników produktu i rezultatu dotyczących Przedsięwzięcia 2.2 Wzmacnianie kapitału społecznegoTabela nr 20. Formularz: Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR
  • przeniesienia kwoty 2 500,00 euro z Przedsięwzięcia 4.3 Bieżące funkcjonowanie do 4.1 Realizacja Planu komunikacji – Tabela nr 27. Plan działania
  • wprowadzenia zmian do procedury aktualizacji LSR – Załącznik nr 1 Procedura aktualizacji LSR
  • aktualizacji Planu komunikacji -Tabela nr 30. Plan komunikacji w części szczegółowej
  • uzasadnienia wyboru wskaźnika Mapa zasobów obszaru LSR

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 r. znajdą Państwo poniżej:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020