Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania Leader i podwyższenie wysokości środków finansowych na poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  oraz 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przedmiotowe zmiany dotyczą możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. LGD zobligowana jest przeznaczyć co najmniej 35% tych środków  wyłącznie na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.
Przeznaczenie dodatkowych środków ujęto w tabeli nr 27  Plan Działania w wierszu Przedsięwzięcie  1.1  Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy a także w wierszu Przedsięwzięcie 2.1 Rozwój  kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD.

Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu do zgłaszania uwag osobiście lub na adres e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl w terminie do dnia 26 maja 2021 r.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie wskaźników, budżetu, planu komunikacji oraz planu działania znajdą Państwo poniżej:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.