Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

  • uzyskania dodatkowych środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (środki można przeznaczyć wyłącznie na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD) – przeznaczenie tych środków ujęto w tabeli nr 27  Plan Działania w wierszu Przedsięwzięcie  1.1  Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy
  • korekty redakcyjnej, niespójności pomiędzy rozdziałami bądź omyłek pisarskich

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 24 maja 2019 r. na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK”w perspektywie finansowej 2014-2020.znajdą Państwo poniżej:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.