Kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.  To kolejny etap prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy aby każdy mógł się wypowiedzieć jak w przyszłości będzie wyglądał Powiat Radzyński.

Badanie ankietowe, które przeprowadziliśmy pozwoli szeroko zmierzyć społeczne postrzeganie problemów, potrzeb i potencjałów obszaru LGD, w tym grup szczególnie istotnych.

Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

 Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Grodzkiej oraz uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi