INFORMACJA NR 3/OW/2020 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

Data zamieszczenia informacji na stronie 17.11.2020 r.

Informacja nr 3/OW/2020 o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wydania Książki kucharskiej realizowanej w ramach w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji i jest on uprawniony do wsparcia, w terminie 3 miesięcy zostanie ogłoszony nabór wniosków w tym zakresie.

 1. Zakres tematyczny operacji:

Wydanie książki kucharskiej (mieszczący się w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – § 2 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja)

Wytyczne dotyczące wydania Książki kucharskiej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 1. Wysokość środków na realizację operacji:

Limit dostępnych środków – 12 500 euro (50 000,00 zł)

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł.

Wysokość wsparcia w operacjach własnych:

 • 98 % kosztów kwalifikowalnych dla LGD,
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych przewidzianych rozporządzeniem dla innych podmiotów.

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 1. Kryteria wyboru operacji
 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami lokalnymi jest uzyskanie minimum 30 % maksymalnej liczby punktów, co stanowi 7 punktów
 • Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – Operacje własneu dostępniona jest na stronie internetowej lgdzapiecek.pl w zakładce O nas ->Dokumenty LGD
 1. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać do biura Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej tj. 17.12.2020 r.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym powyżej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
 1. a) Osób fizycznych:

Kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

 1. b) Osób prawnych:
 • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 1. c) Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR,

 1. d) Spółek cywilnych:

Kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. a-c dotyczących wszystkich wspólników.

 1. Planowane do osiągnięcia w ramach operacji własnej cele i wskaźniki:
 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 2 Poprawa oferty włączenia społecznego i aktywizacji dla mieszkańców obszaru LGD
 • przedsięwzięcie nr 2.2 Wzmacnianie kapitału społecznego
 • wskaźnik produktu – Liczba projektów  – 1 projekt
 • wskaźnik rezultatu – Liczba zachowanych przepisów z zakresu tradycji kulinarnej obszaru LGD Zapiecek – 40 szt.
 1. Czas realizacji operacji: kwiecień 2021 – luty 2022 r.
 2. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020Procedura wyboru i oceny operacji własnychKryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD, natomiast wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory->Wzory wniosków

Dokumenty do pobrania:

1) Wytyczne dotyczące wydania publikacji

2) Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

3) Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD

4) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania – operacje własne

5) Karta oceny wykonawcy

6) Planowane do osiągnięcia wskaźniki