Informacja dla beneficjentów

Przypominamy, iż w związku ze zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy jest zawierany wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta – do pobrania wzór pisma o aneks.

Aneks mogą zawierać zarówno Beneficjenci, którzy jeszcze realizują projekt, jak i Ci, którzy już otrzymali II transzę, ale trwa jeszcze tzw. okres trwałości (2-letni od dnia wypłaty II transzy).

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych aneksem należą:

1) Skreślenie dotychczasowego par. 5 pkt 14, mówiącego o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Oznacza to, że po roku od wypłaty płatności końcowej Beneficjent składa informację monitorującą z realizacji biznesplanu (zgodnie z dotychczasowym par. 5 pkt. 15), ale w informacji tej nie podaje danych o przychodach firmy.

2) Modyfikacja zapisu mówiącego o wymaganym okresie wykonywania działalności gospodarczej:

Było: „do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Jest: „przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Oznacza to, ze działalność gospodarcza musi być wykonywana przez minimum 2 lata bez przerwy od momentu rozpoczęcia jej wykonywania lub przez łącznie minimum 2 lata, z pominięciem okresów jej zawieszenia, w okresie od rozpoczęcia jej wykonywania do dnia w którym upływają 2 lata od wypłaty płatności końcowej.

Należy jednocześnie pamiętać o zapisach par. 12 ust. 7: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona pozytywna opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.”

W celu podpisania aneksu należy zwrócić się drogą listowną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin z prośbą o podpisanie aneksu do umowy.

Wzór aneksu