Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” już w najbliższym czasie uruchamia kolejny projekt dla mieszkańców powiatu radzyńskiego.

Osoby pozostające bez zatrudnienia, powyżej 30 roku życia, będą mogły skorzystać ze wsparcia inwestycyjnego na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 23 000, wsparcia pomostowego 900 zł/m-c oraz pomocy szkoleniowo-doradczej.

Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
  • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące co najmniej do jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” www.lgdkrasnystaw.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”  www.lgdzapiecek.pl

Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak www.lgdowocowyszlak.pl

Rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2017 r.

Rekrutacja od maja 2017 r.

Wartość projektu: 4 999 165,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 249 290,25 zł