Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek”

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu LGD „Zapiecek”, zwołuję Walne Zebranie Członków LGD „Zapiecek” na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) na godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie 51.

Proponowany porządek zebrania przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGD „Zapiecek”.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat.
 12. Ustalenie liczby członków Zarządu LGD „Zapiecek”.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu „LGD „Zapiecek”.
 15. Wybory uzupełniające do Zarządu LGD „Zapiecek”.
 16. Dyskusja.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu LGD „Zapiecek”.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                 Z poważaniem

                                                        Jarosław Koczkodaj

                                                                Prezes Zarządu

Informujemy:

 • Zgodnie z brzmieniem 17 ust. 7 Statutu LGD „Zapiecek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnego.
 • Dokumenty będące przedmiotem obrad WZC są dostępne do wglądu w biurze LGD.