Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

„Podejmowanie działalności gospodarczej”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin składania wniosków:

od 10.04.2017 r. do 24.04.2017 r. do godziny 15.00

2. Miejsce i sposób składania wniosków

 • wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika) w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 35/4 w Radzyniu Podlaskim
 • należy złożyć jeden oryginał i jedną kopię wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej
 • każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny skoroszyt z perforacją – prosimy nie układać dokumentów w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny
 • wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, również biznesplan mimo braku wskazanego miejsca na podpis – na ostatniej stronie powinien być opatrzony datą i podpisem, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty z internetu) powinny być parafowane na każdej stronie
 • o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Zapiecek”, wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane

3. Forma wsparcia

 •  premia w wysokości 80 000,00 zł

4. Zakres tematyczny operacji

 • podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm. – dostępne na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce PROW 2014-2020->Legislacja )

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Ograniczenie wyludniania się obszaru LGD
 • cel szczegółowy nr 1 Poprawa stanu lokalnej gospodarki
 • przedsięwzięcie nr 1.1 Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

5. Warunki udzielenia wsparcia

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020
 • zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów

6. Kryteria wyboru operacji

 • warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 34,78% maksymalnej liczby punktów, co stanowi 16 punktów
 • kryteria wyboru operacji udostępniono do pobrania na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas ->Dokumenty LGD

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

7. Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników
 • oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych (jeżeli dotyczy)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy)

Premia na podjęcie działalności gospodarczej jest pomocą de minimis, dlatego wszyscy wnioskodawcy powinni załączyć załącznik „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (pobierz formularz )

8. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł

9. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów
Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa
o udzielenie wsparcia znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory ->Ogłoszenia – pod niniejszym ogłoszeniem.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020, Procedura oceny i wyboru operacji
w ramach LSR oraz Regulamin Rady znajdują się na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce O nas->Dokumenty LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)
Wniosek o przyznanie pomocy (excel)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)
3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (pdf)
Biznesplan (docx)

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xlsx) 

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf)

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (pdf)
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf)
6) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (pdf)
Wniosek o płatność (excel)
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf)
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

8) Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej
9) Planowane do osiągnięcia wskaźniki