Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways”

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie „Małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek”. Zadanie „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways” jest elementem projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” informuje, iż unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 30 marca 2021 r. dotyczące wykonania „Małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek”w części II i V zapytania.  Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostali poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie dotyczące powyższych części zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl

Zapytanie ofertowe „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego budowy 8 miejsc rekreacji i wypoczynku – dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych, placów zabaw, altan oraz pozostałych miejsc wyposażenia miejsc rekreacji i wypoczynku – koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery w tym 3 ławek z innowacyjnym rozwiązaniem – ławki solarne z wejściami na USB, z akumulatorami żelowymi, stojaki na rowery w 6 miejscowościach z obszaru działania LGD Zapiecek.