Biuro

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” mieści się Radzyniu Podlaskim przy ul. Ostrowieckiej 17/21.
Adres e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl

Pracownicy Biura:

Maria Agnieszka Burczaniuk – Dyrektor biura
Monika Musik – Specjalista ds. wdrażania LSR
Jolanta Klębowska – Specjalista ds. animacji i promocji

Do zadań Biura należy:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia,
 • realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 • prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 • wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych,
 • ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków zebranie Zarządu Stowarzyszenia,
 • opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
 • obsługa Walnego Zebrania Członków
 • sporządzanie protokołów Walnego Zebrania Członków
 • prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków Zarządu,
 • sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków wydawanie ich uprawnionym organom,
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • obsługa Zarządu,
 • sporządzanie syntetycznych protokołów zebrań Zarządu,
 • prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków Zarządu,
 • opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • prowadzenie korespondencji
 • udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 • przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów państwowych.