Członkowie

Charakterystykę członków LGD z określeniem sektora z jakiego pochodzą poszczególni członkowie, rodzaju prowadzonej przez nich działalności i funkcji jaką pełnią w strukturze LGD zawiera Załącznik nr 1. do LSR Wykaz członków Stowarzyszenie LGD „Zapiecek”. Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed LGD „Zapiecek” jest aktywizacja mieszkańców obszaru objętego niniejszą strategią w celu ich angażowania w realizację poszczególnych przedsięwzięć stymulujących rozwój lokalny.

Aby skutecznie wywiązywać się z tego zadania, konieczne jest stałe powiększanie grupy osób, które współpracują przy realizacji projektów poprzez włączanie ich do stowarzyszenia jako członków. W tym celu władze LGD będą identyfikować osoby i organizacje, których działalność w wysokim stopniu przyczynia się do realizacji celów LGD.

Następnie władze będą występować do tych osób i organizacji z propozycją przyłączenia się do partnerstwa. W celu zachowania właściwej reprezentacji poszczególnych sektorów LGD będzie dążyło do zwiększenia liczby osób wywodzących się z sektora gospodarczego i społecznego.

Sposób przyjmowania kandydata w poczet członków LGD określa § 11 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” (stanowiący Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR). Kandydat, który wyraża chęć wstąpienia do Stowarzyszenia jako członek, składa deklarację członkowską Zarządowi LGD. Zarząd, po sprawdzeniu czy kandydat spełnia warunki określone statutem (§4 Statutu), tj.: – spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – w przypadku osób prawnych zarekomendowano osobę do reprezentacji.

Liczba członków LGD może się zmieniać poprzez nabycie i utratę członkostwa, która następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.

W § 10 Statutu (Załącznik nr 1. do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR) podano definicje członków LGD „Zapiecek”, natomiast w Załączniku nr 2 niniejszego dokumentu przedstawiono Wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Wypełnione deklaracje zawierające oświadczenia i zobowiązania każdego z członków zostały złożone w Biurze LGD „Zapiecek”.

Sektor publiczny – 12 członków:

Adamowicz Bożena Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
Bajda Teresa Gmina Czemierniki
Demianiuk Ireneusz Gmina Komarówka Podlaska
Fijałek Bogdan Miasto Radzyń Podlaski
Jakimowicz Zofia Gminne Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej
Jurkiewicz Tomasz Gmina Wohyń
Koczkodaj Jarosław Gmina Ulan- Majorat
Kowalczyk Grzegorz Powiat Radzyński
Kulikowska Małgorzata Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
Mazurek Wiesław Gmina Radzyń Podlaski
Mróz Anna Gmina Kąkolewnica
Sałata Radosław Gmina Borki

 

Sektor społeczny – 59 członków:

Abramek Anna Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Czemierniki Natura 2000 Plus Współczesność
Adamczyk Zygmunt osoba fizyczna
Bączek Marek Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach
Brudkowski Kazimierz osoba fizyczna
Budzyńska-Korulczyk Barbara osoba fizyczna
Burczaniuk Maria Agnieszka osoba fizyczna
Cap Andrzej Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnance
Cholewa Waldemar Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach
Chwalczuk Ryszard osoba fizyczna
Cisak Jadwiga osoba fizyczna
Czuba Waldemar Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy Radzyńskiej – Kolonii
Domańska Magdalena Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych
Domańska-Guz Danuta osoba fizyczna
Filipek Arkadiusz osoba fizyczna
Golec Dorota Stowarzyszenie „Kołowrotek”
Gołoś Hanna Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej
Grochowski Daniel Stowarzyszenie dla Zabiela „Zaścianek”
Kaczorek Ireneusz Czemiernickie Towarzystwo Regionalne
Kamińska Edyta osoba fizyczna
Korulczyk Józef Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Kocyła-Grabowska Anna osoba fizyczna
Korulczyk Marek osoba fizyczna
Kożuch Waldemar Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinach
Kramer Emilia osoba fizyczna
Książek Wojciech Ochotnicza Straż Pożarna w Bełczącu
Kulenty Elżbieta osoba fizyczna
Kułak Grzegorz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń Echo
Kurowska Bogumiła osoba fizyczna
Ładny Zbigniew osoba fizyczna
Łączek Zofia Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Bełcząc
Mackiewicz Piotr osoba fizyczna
Marcinkowska Ewa osoba fizyczna
Marczuk Sylwia  Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ÓSMY KOLOR TĘCZY”
Matejek Zenon Klub Sportowy GROM Kąkolewnica
Mikołajuk Eulalia osoba fizyczna
Niewęgłowski Zygmunt osoba fizyczna
Nurzyński Tomasz Ochotnicza Straż Pożarna w Czemiernikach
Ochal Wojciech Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowoli Starej
Olszewska Barbara osoba fizyczna
Ostrzyżek Mariola osoba fizyczna
Piasko Mirosława Stowarzyszenie „Białe Róże”
Pietras Tadeusz Radzyńskie Towarzystwo Regionalne
Pomorska Magdalena osoba fizyczna
Rogoza Zygmunt Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Krasew
Salamończyk Jan Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach
Sikora Joanna Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś
Smogorzewska Monika osoba fizyczna
Smółko Zbigniew osoba fizyczna
Struk Urszula osoba fizyczna
Szabrański Kazimierz osoba fizyczna
Szymala Anna osoba fizyczna
Świderska Renata osoba fizyczna
Warzywoda Agnieszka osoba fizyczna
Wdowiak Rafał osoba fizyczna
Wiącek Anna osoba fizyczna
Wierzchowska Maja osoba fizyczna
Zabielski Jacek osoba fizyczna
Zając Michał osoba fizyczna
Zienkiewicz Elżbieta Stowarzyszenie „Nadzieja i Przyszłość”

Sektor gospodarczy – 19 członków:

Bartoś Mirosław Zakład Wulkanizacyjny „WULKAN” Mirosław Bartoś
Bober Julian Julian Bober
Borychowski Andrzej Andrzej Borychowski Usługi Transportowe
Brodecki Paweł Auto Naprawa Brodecki Paweł
Brożek Jan Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
Grochowska Agnieszka Firma Transportowa „AGATRANS” Grochowska Agnieszka
Jezierski Piotr rolnik
Karwowski Sławomir ARX-MERITUM Sp. z o.o. Sławomir Karwowski
Korulczyk Jakub Przetwórstwo Owoców i Warzyw JKFruits Jakub Korulczyk
Latoch Aneta rolnik
Mateuszuk Paulina Mateuszuk Paulina
Mazurek Adam Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC  CHŁOPSKA”
Orzechowski Mateusz Wydawnictwo „Wspólnota” Orzechowski Mateusz
Osak Marek Studio Krajobrazu Osak Marek
Ostaszewski Marek Tartak Marek Ostaszewski
Piątek Kazimierz rolnik
Skiba  Marta PIONIER Marta Skiba
Trościańczyk Marcin                                                         Usługi rolnicze Marcin Trościańczyk
Wołowik Jarosław rolnik