Sobota 21/IV/2018  Jarosława, Konrada, Selmy


O LGD "Zapiecek"

Nazwa:
Stowarzyszenie – lokalna grupa działania (LGD) o nazwie Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK”.
Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
14 maja 2008 roku, KRS nr 0000305660.


 • O LGD
 • Zarząd
 • Rada
 • Biuro

O LGD "Zapiecek"

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;
 • promocję obszarów wiejskich położonych w gminach: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń, w szczególności jego walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych, społecznych i gospodarczych;
 • upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR.

Status prawny: Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427),
 • rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005),
 • ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
 • oraz niniejszego Statutu.

Z inicjatywą powstania LGD „Zapiecek” wyszli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych (wspierani przez władze i pracowników Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim). Pomysł utworzenia Stowarzyszenia spotkał się z dużym poparciem ze strony Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, który zmobilizował władze powiatu w Radzyniu Podlaskim do zorganizowania spotkania, na którym poruszono temat powołania lokalnej grupy działania.

Zamiar utworzenia LGD spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony przedstawicieli samorządów gminnych i organizacji pozarządowych. Po zrealizowaniu kilku wewnętrznych spotkań we wrześniu 2007 roku ostatecznie zdecydowano o utworzeniu partnerstwa na obszarze 7 gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan –Majorat, Wohyń, obecnie wchodzących w skład Stowarzyszenia „Zapiecek”.

W procesie budowania partnerstwa 7 gmin „Zapiecka” przyjęło równoległą realizację dwóch głównych kierunków działań tj. opracowania lokalnej strategii rozwoju i tworzenie partnerstwa w formie stowarzyszenia na mocy przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejnym krokiem było przedstawienie odpowiednich uchwał przez zainteresowane organizacje i samorządy oraz wyznaczenie terminu zebrania założycielskiego. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia LGD „Zapiecek” odbyło się 21 grudnia 2007 r. w Radzyniu Podlaskim. Wzięło w nim udział 21 osób. Następnie przygotowano Statut Stowarzyszenia i w dniu 14 maja 2008 r. zarejestrowano LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 14 maja 2008 roku, KRS nr 0000305660.


do góry^


Zarząd LGD "Zapiecek"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"  Kadencja 2016-2020

 • Katarzyna Krupska-Grudzień - Prezes Zarządu
 • Jarosław Koczkodaj - Wiceprezes Zarządu
 • Eulalia Mikołajuk - Skarbnik
 • Zbigniew Smółko - Sekretarz
 • Magdalena Pomorska - Członek Zarządu
 • Anna Szymala - Członek Zarządu 
 • Radosław Sałata - Członek Zarządu

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"  Kadencja 2012-2016

 • Katarzyna Krupska-Grudzień - Prezes Zarządu
 • Andrzej Kosek - Wiceprezes Zarządu
 • Eulalia Mikołajuk - Skarbnik
 • Anna Abramek - Sekretarz
 • Bożena Adamowicz - Członek Zarządu
 • Waldemar Czuba - Członek Zarządu 
 • Zbigniew Smółko - Członek Zarządu


Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"  Kadencja 2008-2012

 • Katarzyna Krupska-Grudzień - Prezes Zarządu
 • Andrzej Kosek - Wiceprezes Zarządu
 • Dariusz Wierzchowski - Skarbnik
 • Eulalia Mikołajuk - Sekretarz
 • Ks. Stanisław Kulik - Członek Zarządu
 • Zbigniew Smółko - Członek Zarządu
 • Zbigniew Sznura - Członek Zarządu

 

 

 


do g��nbsp;^


Rada LGD "Zapiecek"

Członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" wybrani na WZC 30.12.2015r.:


Sektor publiczny:

Demianiuk Ireneusz (gm. Komarówka Podlaska)

Jurkiewicz Tomasz (gm. Wohyń)


Sektor społeczny:

Cap Andrzej (gm. Kąkolewnica)

Cholewa Waldemar (gm. Czemierniki)

Domańska Magdalena (gm. Ulan-Majorat)

Kramer Emilia (gm. Ulan-Majorat)

Mróz Anna (gm. Kąkolewnica)

Olszewska Barbara (gm. Komarówka Podlaska)

Gołoś Hanna (gm. Radzyń Podlaski)


Sektor gospodarczy:

Bober Julian (gm. Borki)

Brodecki Paweł (gm. Borki)

Grochowska Agnieszka (gm. Ulan-Majorat)

Orzechowski Mateusz (gm. Czemierniki)

Osak Marek (gm. Kąkolewnica)

Ostaszewski Marek (gm. Wohyń)


Członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" Kadencja 2012 - 2016

Borki:
Radosław Sałata

Czemierniki
Teresa Bajda

Wohyń
Tomasz Jurkiewicz 

Kąkolewnica
Zbigniew Ładny

Komarówka Podlaska
Ireneusz Demianiuk

Ulan Majorat
Jarosław Koczkodaj

Radzyń Podlaski -gmina
Wiesław Mazurek

Powiat Radzyński
Jerzy Bajda

Przedsiębiorcy
Mateusz Orzechowski
Marek Osak
Marek Ostaszewski

sektor społeczny
Anna Mróz 
Anna Mackiewicz 
Magdalena Domańska 
Felicja Rymuszka 
Teresa Niewęgłowska 
Elżbieta Zienkiewicz 
Leszek Adamczyk 
Mirosława Piasko 
Andrzej Cap

język obcy
Emilia Kramer

 

Członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" Kadencja 2008-2012:

Borki:
Mirosław Zając

Czemierniki
Stanisław Paśnik 

Wohyń
Tomasz Jurkiewicz 

Kąkolewnica
Czesław Pękala

Komarówka Podlaska
Ireneusz Demianiuk

Ulan Majorat
Jan Łaski

Radzyń Podlaski -gmina
Wiesław Mazurek

Powiat Radzyński
Jerzy Bajda

Przedsiębiorcy
Mateusz Orzechowski -Tygodnik Wspólnota
Roman Borysiuk
Marek Ostaszewski

sektor społeczny
Anna Mróz 
Sławomir Karwowski 
Magdalena Domańska 
Felicja Rymuszko 
Waldemar Czuba 
Elżbieta Zienkiewicz 
Dariusz Magier 
Marek Makosz 

język obcy
Emilia Kramer


do góry^


Biuro LGD "Zapiecek"

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" mieści się Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 8 (na I piętrze w budynku CECHU Rzemieślników Przedsiębiorców
e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl

Pracownicy Biura:

Katarzyna Krupska-Grudzień - Dyrektor biura

Maria Burczaniuk - Specjalista ds. wdrażania LSR

Agnieszka Warzywoda - Specjalista ds. animacji i promocji

Jolanta Klębowska - Referent administracyjny

Do zadań Biura należy:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia,
 • realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 • prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 • wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych,
 • ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,
 • przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków zebranie Zarządu Stowarzyszenia,
 • opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
 • obsługa Walnego Zebrania Członków
 • sporządzanie protokołów Walnego Zebrania Członków
 • prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków Zarządu,
 • sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków wydawanie ich uprawnionym organom,
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • obsługa Zarządu,
 • sporządzanie syntetycznych protokołów zebrań Zarządu,
 • prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków Zarządu,
 • opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • prowadzenie korespondencji
 • udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,
 • przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów państwowych.

do góry^

Kontakt

Biuro LGD Zapiecek

czynne:
pon.-pt. w godz. 7:30-15:30
Adres:
21-300 Radzyń Podlaski,
ul. Warszawska 8,

tel. 83 352 16 00, 500 146 461,
e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl

PROW 2014 - 2020

logo PROW 2014-2020

Radzyńska Kraina Serdeczności

Logotyp Radzyńskiej Krainy Serdeczności

Portal turystyczno-kulturowy Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski
www.krainaserdecznosci.pl

Kalendarz imprez

« kwiecień 2018 »
NiePnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Dzisiaj: 21-04-2018

Chwilo trwaj ...

Spot reklamowy Lubelszczyzny

Rekomenduj nas


Rekomenduj nas

 


Copyright © (2009 - 2018) •   Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" • Wszelkie prawa zastrzeżone •
PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


loga UE

do góry ^